Bedrijfsgegevens

Sixy® is een product van Bo Monde bvba, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel (België),  Drukpersstraat 4 ondernemingsnummer 0668.584.439

De contactgevens zijn:

www.bo-monde.eu

email : sixy@bo-monde.eu

tel : +32 (0)475 457539

 

Algemene bepalingen

Bo Monde biedt bedrijven, organisaties en zelfstandigen de mogelijkheid een eigen branding-evaluatie zelf uit te voeren door een account aan te gaan op Sixy®.

De Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elk aankoop beroepshalve aangegaan door een bedrijf of organisatie (“Gebruiker”).

Door de site te gebruiken, verklaren gebruikers zich akkoord met de AV en verbinden ze zich deze na te leven. Gebruikers die deze voorwaarden niet accepteren, kunnen geen gebruik maken van de evaluaties. Door de site te gebruiken, stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze AV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bo Monde aanvaard.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing bij het aangaan van een account op Sixy.

 

Gebruik

Sixy-accounts hebben een tijdsduur van 12 maanden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Het abonnement gaat van start de werkdag na het ontvangen van de betaling van de voorafgaande factuur.

De abonnementsformules worden automatisch hernieuwd aan het einde van iedere abonnementsperiode.

Gebruikers kunnen te allen tijde Bo Monde per schrijven vragen hun abonnement stop te zetten.

 

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW.

Eventuele prijsstijgingen worden voor ingang ervan gepubliceerd op onze site en meegedeeld aan de bestaande gebruikers. De gebruiker is op dat moment vrij om te beslissen of hij al dan niet verder wil werken met Sixy. Nieuwe prijzen zullen nooit onverwacht in de facturering van een abonnementsvernieuwing worden meegedeeld.

 

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. Indien gebruikers hiervan wensen af te wijken, dan wordt door ons de overeengekomen vervaldag op de factuur vermeld.

Klanten dienen het factuurbedrag in de op de factuur vermelde munteenheid te betalen via bankoverschrijving. De nodige bankgegevens staan op de facturen vermeld. Eventuele klachten dienen ons per aangetekend schrijven meegedeeld te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

 

Gebruik

Tijdens de duur van een abonnement is er geen beperking van het aantal evaluaties, zolang deze overeenkomen met de gekozen abonnementsformule.

Per gebruiker zijn maximaal twee geïndentificeerde personen gemachtigd de evaluaties uit te voeren. Van bij de opstart krijgen beide personen een eigen login en wachtwoord. Net zoals uw eigen persoonlijke login, kan deze niet gedeeld worden met derden. Indien misbruik wordt vastgesteld, vervalt deze login zonder voorafgaande verwittiging.

 

Bepalingen betreffende het gebruik van intellectueel eigendom

Sixy is eigendom van en wordt beheerd door Bo Monde. Evaluatieresultaten van Sixy of van enige andere webontwikkeling die eigendom zijn van, beheerd worden door, gelicentieerd worden door of bestuurd worden door Bo Monde, mogen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze uitdrukkelijk bestemd zijn. Zij mogen niet op enigerlei wijze gedistribueerd, gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, ge-upload, gepost of verzonden worden buiten hun rechtmatig gebruik, zonder uitdrukkelijke toestemming.
Aanpassing van de evaluatieresultaten of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan waarvoor ze beschikbaar of bestemd is, maakt een schending uit van Bo Monde’s copyright en van andere eigendomsrechten. Bo Monde formuleert ter zake al het mogelijke voorbehoud en zal indien nodig, gerechtelijke maatregelen nemen.

Van deze site mag geen software worden gedownload. Voor zoveel als nodig verklaart Bo Monde dat zij exclusief de integrale eigendomsrechten met betrekking tot de Sixy-evaluatietool bezit en deze eigendomsrechten niet overdraagt

Gebruikers van de Sixy producten en diensten dragen zelf de aansprakelijkheid voor het gebruik van alle info die door hen wordt ingegeven in ons systeem. Bo Monde kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden, indien één of meerdere van haar klanten en/of gebruikers op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren, op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken, of in het algemeen inbreuken begaan tegen hetzij wettelijke of contractuele bepalingen, hetzij de algemene zorgvuldigheidsnorm, hetzij tegen de gangbare privacy-richtlijnen.

Registratiedetails van gebruikers worden door een login en wachtwoord beschermd, zodat alleen de gebruiker zelf en Bo Monde toegang hebben en persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen bekijken en de registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren.

Alle e-mailadressen waarmee gebruikers van onze producten en/of diensten aanmelden alsook facturatie e-mailadressen moeten geldig en bemand zijn. Zo niet, behoudt Bo Monde zich het recht voor om te allen tijde gebruikers van haar producten en diensten te weigeren of gegevens van laatstgenoemden te verwijderen uit het systeem.

De gratis testenquête mag enkel gebruikt worden met de bedoeling het systeem uit te testen. Elke gebruiker heeft slechts recht op één gratis testenquête, tenzij anders toegestaan door CheckMarket.

 

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd.
Gebruikers mogen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen zoals omschreven in Abonnementen. Reeds verrichte betalingen kunnen niet teruggevorderd worden en alle openstaande kosten blijven verschuldigd.

De materialen die de gebruiker heeft ingegeven in ons systeem worden verwijderd.
Voor wat betreft het gebruik van evaluatiemateriaal daterend van vóór datum van beëindiging, blijft deze overeenkomst evenwel van toepassing en blijft de gebruiker gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen t.a.v. Bo Monde.

 

Jurisdictie

Deze site wordt onderhouden en beheerd door Bo Monde vanuit haar kantoren in Brussel, België. Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met en onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om enige reden onuitvoerbaar zou geacht worden, zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en zal die bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere overblijvende bepalingen.
Indien er zich een betwisting voordoet tussen partijen of met een derde, ongeacht de aard of grondslag ervan, verklaren partijen zich ter beslechting van deze betwisting, akkoord met de toepasselijkheid van de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in casu de rechtbanken te Brussel.

 

Privacy

Bo Monde respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, alsook de Europese richtlijn General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens en respondentgegevens voor zijn eigen evaluaties worden enkel gebruikt voor het verwerken van de metingen. Voor Bo Monde zijn de persoonsgegevens die ter beschikking gesteld zijn door de gebruiker anoniem. Deze kunnen niet gebruikt worden voor activiteiten los van de evaluaties (v.b. versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden).

De gebruikersgegevens alsook de respondentengegevens behandelen wij als vertrouwelijke informatie en zullen niet doorggeeven, verhuurd of verkocht worden aan derden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen.

Bo Monde houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij voor de eigen verdere productontwikkeling en als algemene statistische data die gebruikers of prospecten kunnen interesseren.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op sixy@bo-monde.eu

 

Cookies

Bij een bezoek aan de site worden cookies (een tekstbestand) door de server van een website in de browser van de gebruiker’s eigen computer of op zijn/haar mobiel apparaat geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf. Voor deze cookies moet de bezoeker van de site toestemming geven. Door gebruik te maken van onze website, gaat de gebruiker akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de Brussel zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Voor bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen of opmerkingen aangaande deze Algemene Voorwaarden, contacteer ons via sixy@bo-monde.eu, of schriftelijk op volgend adres: Bo Monde bvba Drukpersstraat 4 1000 Brussel België